LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej wiąże się z podobnymi formalnościami jak jej rozpoczęcie.

Zgodnie z przepisami Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca, aby zakończyć działalność gospodarczą musi złożyć wniosek (we właściwym urzędzie gminy) o dokonanie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej, w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca składając taki wniosek nie ponosi żadnych opłat.

Ustawodawca wymienia sytuacje wykreślenia z urzędu w przypadku:

• gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej we wpisie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę,

• wpisania do rejestru przedsiębiorców spółki handlowej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej, w zakresie działalności wpisanej do rejestru przedsiębiorców,

• stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej,

• niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej.

Warunek wymieniony w ostatnim podpunkcie wymaga ze strony organu wezwania przedsiębiorcy w formie pisemnej i wyznaczenia dodatkowego trzydziestodniowego terminu do złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Jak stanowi art. 39 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, organ ewidencyjny jest obowiązany do przekazania drogą elektroniczną, w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji, informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji właściwemu ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania przedsiębiorcy: urzędowi statystycznemu, naczelnikowi urzędu skarbowego oraz oddziałowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Obowiązki podatnika w związku z zakończeniem działalności gospodarczej

Likwidacja dotychczasowej działalności przez podatnika, który rozlicza podatek dochodowy na zasadach ogólnych (na podstawie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów) oznacza konieczność sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury . Jeżeli podatek dochodowy jest opłacany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych istnieje obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego. Podatnik opodatkowany w formie karty podatkowej, o likwidacji działalności gospodarczej powinien w formie pisemnej zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w terminie siedmiu dni od dnia zlikwidowania działalności.

Zakończenie działalności przez podatnika rozliczającego się w formie karty podatkowej nie wymaga jednak sporządzania remanentu likwidacyjnego.

 

Powrót                                                                        Strona startowa

 

 

 

footer_menu

: Lexdar : Specjalizacja : Cennik : Kontakt :